Thẻ: nhận dạng tiếng nói;chuyển đổi giọng nói thành văn bản;Anh Hoàng Minh Thành;nhóm VAIS;chuyển giọng nói thành văn bản