Thẻ: nhiệt điện than;Năng lượng xanh;tăng trưởng kinh tế;ô nhiễm nguồn nước;ô nhiễm không khí;ô nhiễm môi trường