Thẻ: Nguyễn Á;Khi ta đang còn trẻ;Đại hội đại biểu toàn quốc;Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam