Thẻ: Người thợ trẻ giỏi;Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;Lê Quốc Phong;Đồng Nai;tôn vinh;sáng kiến;khoa học kĩ thuật