Thẻ: Nghệ An;Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;môi trường;Tuyên truyền viên;bảo vệ môi trường;dọn rác