Thẻ: ngày truyền thống học sinh sinh viên;Trần Văn Ơn;Trương Đăng Quang;Thủ lĩnh sinh viên;Trần Kiến Lương;9-1;thủ lĩnh học sinh;thủ lĩnh