Thẻ: Nam Sudan;Quan sát viên quân sự;Liên Hiệp Quốc;phái bộ gìn giữ hòa bình;mũ nồi xanh